Päästä Pahasta 11.- 29.1.2023

Tervetuloa | Välkommen | Welcome  

 

Yksityisnäyttelyni ”Päästä Pahasta” Galleria A2:ssa Helsingissä on päätepiste, tai välitilipäätös, vuonna 2019 alkaneelle piirustusprojektilleni, jossa olen käsitellyt raskasta aihetta: ihmisen pahuutta. Kollektiiviset traumat saavat muodon suurikokoisissa piirustuksissani. Näyttelyn teoksia on ollut aiemmin esillä jo useissa yhteisnäyttelyissä ja viimeksi yksityisnäyttelyssä Galerie Toolboxissa Berliinissä. Mutta nyt kaikki piirustussarjojen teokset ovat ensimmäistä kertaa esillä yhtenä raastavana kokonaisuutena. Tiedän käsitteleväni vaikeaa ja surullisen ajankohtaista aihetta, jonka haluaisin mieluummin unohtaa kuin kohdata. Tässä yhteydessä varoitan näyttelyn sisällöstä, joka voi aiheuttaa vastaanottajille ahdistusta.

Miksi kuvaan pahuutta taiteessani? Kuvataiteilijana ja etiikkaan erikoistuneena teologina olen ajautunut näiden eksistentialististen kysymysten pariin. Mielestäni ihmisen on hyvä tutkia omia pimeitä puoliaan. Sopivissa olosuhteissa moni ihan tavallinen ihminen on päätynyt kylmäksi väkivallan käyttäjäksi. Sota on tästä hyvä esimerkki. Hyvin nopeasti viholliskuvat tukahduttavat lähimmäisen näkemisen ja molemmat osapuolet syyllistyvät sietämättömiin tekoihin. Tutkiessani pahuutta, joudun myös kysymään: Voisinko se olla minä?

Ihmisyyteen kuuluu syvästi myös toive oikeudenmukaisuudesta. Piirtäessäni selittämättömän pahuuden täyttämää tapahtumasarjaa tulen sen äärelle, että oikeudenmukaisuus ei toteudu koskaan monien uhrien kohdalla. Sen tosiasian hyväksyminen tuntuu lähes mahdottomalta. Piirustusteni aiheet eivät jätä mieltäni rauhaan. Ehkä juuri siksi piirrän pahuutta. Ehkä piirustus on kuin rukous: ”Päästä pahasta”.

Ilkka Sariola (s. 1969) on helsinkiläinen kuvataiteilija, teologi ja pappi.


KOMMA BORT FRÅN DET ONDA

Min privata utställning ”Komma bort från det onda” på Galleri A2 i Helsingfors är en ändpunkt, eller ett mellanbokslut, för det teckningsprojekt som påbörjades år 2019 där jag behandlat tunga ämnen: människans ondska. De kollektiva trauman får sin form i mina teckningar som är stora till formatet. Utställningens verk har tidigare funnits till påseende redan i flera gemensamma utställningar
och senast den privata utställningen på Galerie Toolbox i Berlin. Men nu är alla teckningsseriers verk för första gången som en gemensam rivande helhet. Jag vet att jag behandlar ett svårt och sorgligt aktuellt ämne, som jag helst skulle vilja glömma och inte möta. I detta sammanhang varnar jag för utställningens innehåll som kan åstadkomma ångest för mottagaren.

Varför skildrar jag ondskan i min konst? Som bildkonstnär och teolog, specialiserad på etik, har jag drivits till dessa existentialistiska frågor. Enligt mig är det bra om människan undersöker sina egna mörka sidor. I passande omständigheter har mången helt vanlig människa råkat ut för utövandet av kallt våld. Kriget är härvid ett gott exempel. Mycket snabbt kväver fiendebilderna seendet av den närstående och bägge parterna blir skyldiga till outhärdliga dåd. Då jag undersökt ondskan hamnar jag också att fråga: Kunde det vara jag?

Till mänskligheten hör djupt även ett hopp om rättvisa. Då jag tecknar den oförklarliga ondskan som fyller händelseserien kommer jag till det faktum att rättvisa aldrig förverkligas beträffande flera offer. Erkännandet av det faktum känns nästan omöjligt. Temana för mina teckningar lämnar mitt sinne inte i ro. Kanske jag just därför tecknar ondskan. Kanske teckningen är som en bön: ”Släpp ifrån det onda”.

Ilkka Sariola (f. 1969) är bildkonstnär, teolog och präst baserad i Helsingfors.


DELIVER US FROM EVIL

My one-man exhibition ‘Deliver us from Evil’ at Galleria A2 in Helsinki is both a final point and interim stock-taking of the drawing project that I started in 2019, in which I addressed a difficult subject: man’s evil. Collective traumas are given form in my large-format drawings. The works shown at this exhibition have been shown previously at a number of individual exhibits, most recently at Galerie Toolbox in Berlin. Now for the first time all of the drawings are on view as a distressing whole. I appreciate that I am dealing with a contemporary theme that is difficult and upsetting; indeed one that I would prefer to forget. In this connection I add a note of caution that the exhibition’s content may prove disturbing to some.

Why do I represent evil in my art? As a painter and theologian, whose special focus is ethics, I came to explore existential questions. In consider that mankind would do well to examine its own dark side. Under the appropriate conditions many entirely ordinary people have ended up coldly employing violence. War is a good example of this. The image of the enemy very quickly displaces consideration of the other as a fellow human being, with both parties to a conflict accusing each other of inexcusable misdeeds. In examining evil; I was also led to ask, ‘could that be me?’

The hope for justice is deeply rooted in humanity. Drawing the series of events filled with unfathomable evil, led me to the conclusion that many victims well never see justice. Accepting this fact seems almost unbearable. The subjects of my drawings leave me no peace. Perhaps this is precisely why I draw evil. Perhaps drawing is akin to prayer: ‘deliver us from evil’.

Ilkka Sariola (b. 1969) is a visual artist, theologian and priest based in Helsinki.
 
Annankatu 12
00120 Helsinki

ti-pe 12-17, la-su 12-16
Tue-Fri 12-17, Sat-Sun 12-16 Facebook Link